แผนการจัดการเรียนรู้ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา อ13101
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Myself
เรื่อง Parts of the Body เวลา 2 ชั่วโมง
สาระสำคัญ
การฝึกใช้ภาษาสื่อสารเพื่อบอกข้อมูลเกี่ยวกับอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเป็นภาษาอังกฤษ
มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับส่วนต่างๆฃองร่างกาย
มาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐานต.1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิด
เห็นอย่างมีเหตุผล
มาตรฐาน ต.1.2 มีทักษะการสื่อสารทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก
และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
มาตรฐานต.4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม
มาตรฐานต.4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบ
อาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก
ตัวชี้วัด
ต 1.1 ป3/2 อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค และบทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ
ถูกต้องตามหลักการอ่าน
ต 1.2 ป.3/1 พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง
ต 1.3 ป.3/2 จัดหมวดหมู่คำตามประเภทของบุคคล สัตว์และสิ่งของตามที่ฟังหรืออ่าน
ต 4.1 ป3/1 พูด/ฟัง ในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
ต 4.2 ป3/1 ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ออกเสียงคำศัพท์และบอกความหมายของคำศัพท์ชื่ออวัยวะได้
2. พูดบอกชื่อส่วนของร่างกายได้
3. ใช้ประโยคถามและตอบเกี่ยวกับชื่อส่วนของร่างกายได้
4. เขียนชื่อส่วนของร่างกายได้
5. จัดหมวดหมู่ส่วนต่างๆของร่างกายได้
สาระการเรียนรู้
1. Vocabulary
head , nose , mouth , neck , eyes , ears , hands , knee , legs , foot (feet) , toes , fingers
2. Structure
– What’s this ?
It’s a/an ……………………….
– What are these ?
They are ……………………….
3. Function
Identifying parts of the body
4. Culture

กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
1. ขั้นนำ (Warm up)
1.1 ทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้ว
1.2 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre – test)
1.3 แจ้งเรื่องและจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
2. ขั้นนำเสนอ (Presentation)
2.1 ครูนำบัตรภาพอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย พร้อมคำศัพท์ติดบนกระดาน ครูออกเสียงคำศัพท์พร้อมชี้บัตรภาพให้นักเรียนฟัง
2.2 ครูออกเสียงคำศัพท์ นักเรียนออกเสียงตามครู 2 – 3 ครั้ง พร้อมกันทั้งชั้น เป็นกลุ่ม และสุ่มเป็นรายบุคคล
3. ขั้นฝึก (Practice)
3.1 นักเรียนออกเสียงคำศัพท์พร้อมกัน
3.2 นักเรียนออกเสียงคำศัพท์พร้อมกับชี้ที่อวัยวะของตน
3.3 นักเรียนผลัดกันออกมาชี้ที่ภาพบนกระดาน พร้อมกับออกเสียงคำศัพท์และให้เพื่อน ๆ ออกเสียงตาม
3.4 นักเรียนจับคู่ผลัดกันชี้ที่บัตรภาพและออกเสียงคำศัพท์ของภาพนั้น
3.5 นักเรียนจัดกลุ่มคำโดยแยกคำศัพท์ในร่างกายว่าคำใดอยู่ส่วนบน หรือส่วนล่างของร่างกายโดยถือเอาเอวเป็นศูนย์กลาง ตามใบความรู้ที่ 1
4. ขั้นนำไปใช้ (Production)
4.1 นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 1 เรื่อง เขียนคำศัพท์ของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
5. ขั้นสรุป (Wrap up)
5.1 ครูบอกคำศัพท์ชื่ออวัยวะสลับกันไปมา ให้นักเรียนชี้ที่อวัยวะของตนเอง
5.2 นักเรียนเขียนคำศัพท์ตามบัตรคำศัพท์ลงในสมุดบันทึก
ชั่วโมงที่ 2
1. ขั้นนำ (Warm up)
1.1 ทบทวนเกี่ยวกับคำศัพท์เรียกชื่ออวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่เรียนมาแล้ว
1.2 แจ้งเรื่องและจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
2. ขั้นนำเสนอ (Presentation)
2.1 ครูเขียนประโยค What’s this ? It’s a/an ………………..What are these ? They are …………………. บนกระดาน ครูอ่านประโยคทีละประโยค ให้นักเรียนอ่านตามพร้อมกัน เป็นกลุ่ม
2.2 ครูชี้ที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายของครู ถ้าครูชี้ที่อวัยวะที่มีหนึ่งอย่าง ครูใช้คำถาม What’s this ? ให้นักเรียนตอบ It’s a/an …………………. ถ้าครูชี้ที่อวัยวะที่มีหลายอย่างครูใช้คำถาม What are this ? ให้นักเรียนตอบ They are ………………………
เช่น ครูชี้ที่จมูก : What’s this ?
นักเรียนตอบ : It’s a nose.
ครูชี้ที่ตา 2 ข้าง : What are these ?
นักเรียนตอบ : They are eyes.
ครูชี้ที่ปาก : What’s this
นักเรียนตอบ : It’s a mouth.
2.3 ให้นักเรียนเป็นฝ่ายถามบ้าง โดยครูชี้ที่อวัยวะของนักเรียนบางคน นักเรียนช่วยกันถาม และครูเป็นผู้ตอบ
3. ขั้นฝึก (Practice)
3.1 นักเรียนจับคู่ผลัดกันถามและตอบโดยให้ใช้รูปประโยคตามที่นักเรียนต้องการ
3.2 นักเรียนฝึกถามและตอบภายในกลุ่มโดยใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของตนเอง
3.3 นักเรียนแต่กลุ่มส่งตัวแทนออกไปหน้าชั้นเรียนใช้มือชี้ที่อวัยวะของตนเอง แล้วตั้งคำถามให้เพื่อน ๆ ช่วยกันตอบ
4. ขั้นนำไปใช้ (Production)
4.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาแข่งกันวาดรูปอวัยวะตามที่ครูบอก กลุ่มใดวาดได้ถูกต้องและรวดเร็วที่สุดเป็นผู้ชนะ
5. ขั้นสรุป (Wrap up)
นักเรียนและครูร่วมกันร้องเพลง Head – Shoulder
สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียน
2. บัตรคำศัพท์
3. บัตรภาพ
4. แผนภูมิเพลง Head – Shoulder
5. ใบความรู้ที่ 1 (ภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
6. แบบฝึกที่ 1
7. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre – test)

การวัดและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การวัด
1. การอ่านออกเสียงคำศัพท์และบอกความหมาย
2. การใช้คำเพื่อบอกชื่ออวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
3. แบบทดสอบก่อนเรียน

4. แบบฝึกทักษะ – สังเกตจากการอ่านออกเสียงและบอกความหมาย
– สังเกตจากการถามตอบ

– ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
– ตรวจแบบฝึก – แบบสังเกตพฤติกรรม

– แบบทดสอบก่อนเรียน
– แบบบันทึกคะแนน ผ่านระดับดี


ผ่านระดับร้อยละ 70

กิจกรรมเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ลงชื่อ
( …………………………………………..)
ตำแหน่ง……………………………………………….

บันทึกหลังสอน

ผลการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปัญหา / อุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ
(…………………………………………..)
ตำแหน่ง ………………………………………..
วันที่…….เดือน……………………..พ.ศ…………..

เขียนคำศัพท์ของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

จงนำคำศัพท์ที่กำหนดให้ เติมส่วนของร่างกายตามภาพให้ถูกต้อง

จงนำคำศัพท์ที่กำหนดให้ เติมส่วนของร่างกายตามภาพให้ถูกต้อง

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre – test)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 My Body ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คำชี้แจง : เติมอักษรที่ขาดหายไปให้ถูกต้อง

1. l___g
2. e___e
3. m___uth
4. n___se
5. han___
6. ___ead
7. ___rm
8. foo___
9. ea___
10. kne___

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre – test)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 My Body ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คำชี้แจง : เติมอักษรที่ขาดหายไปให้ถูกต้อง

1. leg
2. eye
3. mouth
4. nose
5. hand
6. head
7. arm
8. foot
9. ear
10. knee

Advertisements

About krookhuanruthai

No man is perfect. Education is the foundation of life.

Posted on สิงหาคม 11, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: