สาระและมาตราฐานการเรียนรู้

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กับตัวชี้วัดชั้นปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

สาระที่ มาตรฐาน ตัวชี้วัด
ป. 3
1 1.1
1. ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำขอร้อง ที่ฟังหรืออ่าน
2. อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค
และบทพูดเข้าจังหวะงายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
3. เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง
4. ตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ
1 1.2 1. พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง
2. ใช้คำสั่ง คำขอร้องง่ายๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง
3. บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง
4. พูดและขอและให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับตนเองและ เพื่อนตามแบบที่ฟัง
5. บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่ฟัง
1 1.3 1. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
2. จัดหมวดหมู่คำตามประเภทของบุคคล สัตว์และสิ่งของตามที่ฟังหรืออ่าน
2

2.1

1. พูดและทำท่าประกอบ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
2. บอกชื่อและคำศัพท์ง่ายๆเกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/ งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา
3. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย
2 2.2 1. บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยคง่ายๆของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
3 3.1 1. บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
4 4.1 1. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
4 4.2 1. ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

แบบวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ตัวชี้วัด (รายวิชาพื้นฐาน) สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
มาตรฐาน ต1.1
1. ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำขอร้องง่าย ๆ ที่ฟังหรืออ่าน
คำสั่ง, คำขอร้อง
ปฏิบัติตาม/ ฟัง
มีความรับผิดชอบและความขยัน
2. อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน คำ ,กลุ่มคำ, ประโยค, บทพูด, หลักการอ่าน อ่านออกเสียง, พูดเข้าจังหวะ ขยัน , มีวินัย
3. เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของกลุ่มคำประโยคที่ฟัง ภาพหรือสัญลักษณ์ หรือความหมายของกลุ่มคำและประโยค เลือก / ระบุ ฟัง ซื่อสัตย์, ขยัน
4. ตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ คำถาม ประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่าย ๆ ตอบคำถาม / ฟังหรืออ่าน ใฝ่เรียนรู้, อดทน
มาตรฐาน ต1.2
1. พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล
การสื่อสารระหว่างบุคคล
พูดโต้ตอบ
รู้จักสังเกต/ มีความอดทน
2. ใช้คำสั่ง คำขอร้อง และคำขออนุญาตง่ายๆ คำสั่ง คำขอร้องง่าย ๆ พูดขอร้อง รู้จักกาลเทศะ, มารยาททางสังคมและมีวินัย

แบบวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ตัวชี้วัด (รายวิชาพื้นฐาน) สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
3. บอกความต้องการง่าย ๆของตนเอง ตามแบบที่ฟัง ความต้องการง่าย ๆ ของตนเอง พูดแสดงความต้องการ มีวินัย,รู้จักการปรับตัวเข้ากับสังคม มีจิตสาธารณะ
4. พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ ตามแบบที่ฟังเกี่ยวกับตนเอง และเพื่อน ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเอง เพื่อนและครอบครัว พูดเพื่อขอและให้ข้อมูล มีมารยาท, ซื่อสัตย์
5. บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่ฟัง ความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่าง ๆ ฟัง / พูดแสดงความรู้สึก มีความคิดสร้างสรรค์ มีอิสระ
มาตรฐาน ต 1.3
1. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว
พูดให้ข้อมูล
ซื่อสัตย์ , มีวินัย
2. จัดหมวดหมู่ตามประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่งของตามที่ฟังหรืออ่าน ประเภทของคน สัตว์ และสิ่งของ จัดหมวดหมู่ รักความเป็นไทย ,มีเจคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ
มาตรฐาน ต 2.1
1. พูดและทำท่าประกอบ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ท่าทางประกอบ ตามวัฒนธรรมเจ้าของภาษา
พูด / ทำท่าทาง
มีความสุภาพ / มีมารยาททางสังคม

แบบวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ตัวชี้วัด (รายวิชาพื้นฐาน) สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
2. บอกชื่อและคำศัพท์ง่าย ๆ เกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/ งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา คำศัพท์เกี่ยวกับ เทศกาล /
วันสำคัญ
งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่
ง่าย ๆ ของเจ้าของภาษา พูด / บอก มีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ
กล้าแสดงออก
3. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย
กิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย เข้าร่วมกิจกรรม กระตือรือร้น, ใฝ่เรียนรู้ เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคม
มาตรฐาน ต 2.2
1. บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยคง่าย ๆ ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
เสียงตัวอักษร / คำ กลุ่มคำ และประโยคง่าย ๆ ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
บอกความแตกต่าง
รู้จักสังเกต / ขยัน อดทน

แบบวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ตัวชี้วัด (รายวิชาพื้นฐาน) สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
มาตรฐาน ต 3.1
1. บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและนำเสนอด้วยการพูด / การเขียน
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
ค้นคว้า / รวบรวม / คำศัพท์
กล้าคิด , กล้าแสดงออก, มีความคิดสร้างสรรค์
มาตรฐาน ต 4.1
1. ฟังและพูด/อ่านในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา
สถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
ฟังและพูด
มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าได้
มาตรฐาน ต 4.2
1. ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
ภาษาต่างประเทศ การสืบค้นและรวบรวมคำศัพท์
ใช้ภาษาต่างประเทศสืบค้นและรวบรวมคำศัพท์
ขยัน, อดทน , ซื่อสัตย์

Advertisements

About krookhuanruthai

No man is perfect. Education is the foundation of life.

Posted on สิงหาคม 11, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: