แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          รายวิชา  อ13101

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3                                                                       ภาคเรียนที่  1

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  Myself                                                         

เรื่อง  How  many ……………..?                                                  เวลา  1  ชั่วโมง

 

 

สาระสำคัญ

การใช้  How  many  ในการถามจำนวนของสิ่งต่าง ๆ

มาตรฐานการเรียนรู้

สาระที่ 1   ภาษาเพื่อการสื่อสาร

มาตรฐาน ต.1.1   เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความ

คิดเห็นอย่างมีเหตุผล

มาตรฐาน ต.1.2   มีทักษะการสื่อสารทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร   แสดงความรู้สึก

และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

 สาระที่ 4   ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

มาตรฐาน ต.4.1   ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และ

สังคม

มาตรฐาน ต.4.2   ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบ

อาชีพ   และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก

ตัวชี้วัด

ต  1.1      ป3/2   อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค และบทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ

ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต  1.2      ป.3/1 พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

ต  4.1      ป3/1  พูด/ฟัง ในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

ต  4.2      ป3/1  ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.  ออกเสียงคำศัพท์และบอกความหมายของคำศัพท์ตามที่กำหนดได้

2.  ใช้ประโยคถามและตอบคำถาม  How   many …………….? ได้

สาระการเรียนรู้

1.  Vocabulary

How   many , has , have , on , two , three , four , five , six , seven , eight , nine , ten

2.  Structure

–  How  many …………….. do  you  have ?

I  have  ……………………….

–  How  many ………………….. does  he / she / have ?

He  has  ……………………….

She  has ……………………….

3.  Function

Asking  about  the  quantity

4.  Culture

มารยาทในการสนทนาถาม / ตอบ

 

กิจกรรมการเรียนรู้

             ชั่วโมงที่  1

                    1.  ขั้นนำ  (Warm  up)

1.1  นักเรียนร้องเพลง  Head – shoulder

1.2  แจ้งเรื่องและจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ

2.  ขั้นนำเสนอ  (Presentation)

2.1  สนทนาซักถามจำนวนส่วนของร่างกายของนักเรียน  ครูเขียนประโยคคำถาม  How  many  ………………………. Do  you  have ?  บนกระดาน  ครูอ่านและอธิบายความหมายประโยคให้นักเรียนทราบ  ให้นักเรียนอ่านตาม

2.2  ครูให้นักเรียนชูมือขึ้น  2  ข้าง  และถามนักเรียนว่า How  many  hands  do  you  have ?  ให้นักเรียนตอบพร้อมกัน  I  have  two  hands.  ครูพูดทวนประโยคคำตอบของนักเรียนอีกครั้งเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  ครูเขียนประโยคบนกระดานและให้นักเรียนอ่านประโยคพร้อมกัน  เป็นกลุ่มและสุ่มเป็นรายบุคคล

2.3  ครูสุ่มเรียกนักเรียน 1 – 2  คน  และถามด้วยประโยค  How  many  eyes  do  you  have ?  นักเรียนตอบ  I  have  two  eyes.

2.4  ครูชี้ที่เด็กผู้ชายคนหนึ่ง และใช้คำถาม  How  many  legs  does  he  have ?

ครูตอบ  He  has  two  legs.  ให้นักเรียนพูดตอบ  2 – 3  ครั้ง  จากนั้นครูชี้ที่เด็กผู้หญิง  และถาม  How  many  feet  does  she  have ?  ครูตอบ  She  has  two  feet.  ให้นักเรียนพูดตาม  2 – 3  ครั้ง

2.5  ครูเขียนประโยคทั้งหมดบนกระดาน  ครูอ่านและให้นักเรียนอ่านตาม

2.6  นักเรียนทุกคนอ่านประโยคบนกระดานพร้อมกัน

3.  ขั้นฝึก  (Practice)

3.1  นักเรียนจับคู่ผลัดกันฝึกถาม  How  many  ………..do  you  have ?  และตอบ

I  have  ………………………..

3.2  นักเรียนฝึกถามตอบภายในกลุ่ม  โดยชี้ที่เพื่อนอีกคนถ้าเป็นผู้ชายถามว่า  How  many …………..does  he  have ?  ตอบ  He  has …………………ถ้าเป็นผู้หญิงถามวา  How  many ……………….does  she  have ?  และตอบ  She  has ………………………

3.3  ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาหน้าชั้นเรียน และเลือกใช้คำถามตามความสมัครใจ  ให้เพื่อน ๆ ช่วยกันตอบ

4.  ขั้นนำไปใช้  (Production)

นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่   2

                    5.  ขั้นสรุป  (Wrap  up)

สุ่มเรียกนักเรียน  3 – 4  คน ให้ถามและตอบคำถาม  How  many  ……………?

 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้

1.  หนังสือเรียน

2.  ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายของจริง

3.  แผนภูมิเพลง  Head – Shoulder

4.  แบบฝึกที่  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวัดและประเมินผล

 

สิ่งที่ต้องการวัด

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การวัด

1.  การอ่านออกเสียงคำศัพท์และบอกความหมาย

2.  การใช้ประโยคถามตอบ

3.  การทำแบบฝึก

– สังเกตจากการอ่านออกเสียงและบอกความหมาย

–  สังเกตจากการถามตอบ

–  ตรวจแบบฝึก

–  แบบสังเกตพฤติกรรม

 

–  แบบบันทึกคะแนน

ผ่านระดับดี

ผ่านระดับดี

ผ่านระดับร้อยละ 70

 

 

กิจกรรมเสนอแนะ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

ลงชื่อ

(  …………………………………………..)

ตำแหน่ง……………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกหลังสอน

 

ผลการสอน

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ปัญหา / อุปสรรค

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

ลงชื่อ

(…………………………………………..)

ตำแหน่ง     ………………………………………..

วันที่…….เดือน……………………..พ.ศ…………..

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: