แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          รายวิชา  อ13101

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3                                                                       ภาคเรียนที่  1

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  Myself                                                         

เรื่อง  I  can…………with………….                           เวลา  1  ชั่วโมง

 

 

สาระสำคัญ

             การใช้ ประโยคเพื่อบอกให้รู้ว่าเราสามารถใช้อวัยวะใดทำอะไรได้บ้าง

มาตรฐานการเรียนรู้

สาระที่ 1   ภาษาเพื่อการสื่อสาร

          มาตรฐาน ต.1.1   เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความ

                                      คิดเห็นอย่างมีเหตุผล

          มาตรฐาน ต.1.2   มีทักษะการสื่อสารทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร   แสดงความรู้สึก

                                      และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

 สาระที่ 4   ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

          มาตรฐาน ต.4.1   ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และ

                                       สังคม

          มาตรฐาน ต.4.2   ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบ

                                       อาชีพ   และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก

ตัวชี้วัด

           ต  1.1    ป3/2   อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค และบทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ  

                                     ถูกต้องตามหลักการอ่าน

             ต  1.2      ป.3/1 พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง 

             ต  4.1      ป3/1  พูด/ฟัง ในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

             ต  4.2      ป3/1  ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

             1.  ออกเสียงคำศัพท์และบอกความหมายของคำศัพท์ตามที่กำหนดได้

             2.  ใช้ประโยคเพื่อบอกเกี่ยวกับความสามารถของอวัยวะได้

สาระการเรียนรู้

             1.  Vocabulary

                    with , see , smell , eat , hear , write , talk

             2.  Structure

                    I  can ……………………..with…………….

             3.  Function

                    Telling  about  ability

             4.  Culture

                    –

กิจกรรมการเรียนรู้

            

                    1.  ขั้นนำ  (Warm  up)

                              1.1  ทบทวนเกี่ยวกับคำศัพท์ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและจำนวนของอวัยวะเหล่านั้น

                              1.2  แจ้งเรื่องและจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ

                    2.  ขั้นนำเสนอ  (Presentation)

                              2.1  ครูชูบัตรคำศัพท์  with , see , smell , eat , write , talk  ให้นักเรียนดูทีละคำ  ครูอ่านสะกดคำ  พร้อมบอกความหมายของคำ  จากนั้นให้นักเรียนปฏิบัติตาม

                              2.2  ครูชูบัตรทีละคำ  ให้นักเรียนอ่านคำ  สะกดคำและบอกความหมายของคำ 

2 – 3  ครั้ง

                              2.3  ครูพูดประโยค  I  can  see  with  my  eyes.  2  ครั้ง  และเขียนประโยคบนกระดาน  ครูอ่านประโยคพร้อมบอกความหมายให้นักเรียนอ่านประโยค  2 – 3  ครั้ง

                              2.4  ครูชี้ที่จมูก  และพูดขึ้นต้นประโยค  I  can  smell ………..นักเรียนพูดประโยคต่อจากครู  with  my  nose.  จากนั้นนักเรียนเขียนประโยคที่สมบูรณ์  I  can  smell  with  my  nose.

                              2.5  ครูชี้ที่  eyes , ears , mouth , hand  ตามลำดับ  ปฏิบัติกิจกรรมเช่นเดียวกัน

                    3.  ขั้นฝึก  (Practice)

                              3.1  นักเรียนฝึกพูดประโยค  I  can ………………..with………………  โดยเลือกชี้ที่  eyes , ears , mouth หรือ  hand  ตามใจชอบภายในกลุ่ม

                              3.2  ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาพูดประโยค  I  can ………….with………….  กลุ่มละ  3 – 4  คน

                    4.  ขั้นนำไปใช้  (Production)

                              นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่   3                               

                    5.  ขั้นสรุป  (Wrap  up)

                              5.1  นักเรียนชี้ที่  eyes , ears , mouth  และ hand  ตามลำดับพร้อมกับพูดประโยค 

I  can  …………….with……………..พร้อมกัน

                              5.2  นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้

             1.  หนังสือเรียน

             2.  บัตรคำศัพท์

             3.  ส่วนของร่างกายของจริง

             4.  แบบฝึกที่  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวัดและประเมินผล

 

สิ่งที่ต้องการวัด

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การวัด

1.  การอ่านออกเสียงคำศัพท์และบอกความหมาย

2.  การใช้ประโยค

5.  การทำแบบฝึก

– สังเกตจากการอ่านออกเสียงและบอกความหมาย

–  สังเกตจากการพูด

–  ตรวจแบบฝึก

–  แบบสังเกตพฤติกรรม

 

–  แบบบันทึกคะแนน

ผ่านระดับดี

 

 

ผ่านระดับร้อยละ 70

 

 

กิจกรรมเสนอแนะ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

                                                                                ลงชื่อ 

                                                                                                (  …………………………………………..)

                                                                                ตำแหน่ง……………………………………………….

 

 

 

บันทึกหลังสอน

 

ผลการสอน

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ปัญหา / อุปสรรค

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

                                                                                                ลงชื่อ

                                                                                                                (…………………………………………..)

                                                                                                ตำแหน่ง     ………………………………………..

                                                                                                วันที่…….เดือน……………………..พ.ศ…………..

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: