แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                          รายวิชา  อ13101

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3                                                                       ภาคเรียนที่  1

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  Myself                                                         

เรื่อง  Parts  of  the  Body                                                เวลา  2  ชั่วโมง

สาระสำคัญ

การฝึกใช้ภาษาสื่อสารเพื่อบอกข้อมูลเกี่ยวกับอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเป็นภาษาอังกฤษ

มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับส่วนต่างๆฃองร่างกาย

มาตรฐานการเรียนรู้

สาระที่ 1   ภาษาเพื่อการสื่อสาร

มาตรฐานต.1.1   เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิด

เห็นอย่างมีเหตุผล

มาตรฐาน ต.1.2   มีทักษะการสื่อสารทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร   แสดงความรู้สึก

และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

 สาระที่ 4   ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

มาตรฐานต.4.1   ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และ

สังคม

มาตรฐานต.4.2   ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบ

อาชีพ   และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก

ตัวชี้วัด

ต  1.1      ป3/2   อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค และบทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ

ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต  1.2      ป.3/1 พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

ต  1.3     ป.3/2  จัดหมวดหมู่คำตามประเภทของบุคคล สัตว์และสิ่งของตามที่ฟังหรืออ่าน

ต  4.1      ป3/1  พูด/ฟัง ในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

ต  4.2      ป3/1  ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.  ออกเสียงคำศัพท์และบอกความหมายของคำศัพท์ชื่ออวัยวะได้

2.  พูดบอกชื่อส่วนของร่างกายได้

3.  ใช้ประโยคถามและตอบเกี่ยวกับชื่อส่วนของร่างกายได้

  1. เขียนชื่อส่วนของร่างกายได้
  2. จัดหมวดหมู่ส่วนต่างๆของร่างกายได้

สาระการเรียนรู้

1.  Vocabulary

head , nose , mouth , neck , eyes , ears , hands , knee , legs , foot (feet) , toes , fingers

2.  Structure

–  What’s  this ?

It’s  a/an  ……………………….

–  What  are  these ?

They  are  ……………………….

3.  Function

Identifying  parts  of  the  body

4.  Culture

กิจกรรมการเรียนรู้

             ชั่วโมงที่  1

                    1.  ขั้นนำ  (Warm  up)

1.1  ทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้ว

1.2  นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre – test)

1.3  แจ้งเรื่องและจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ

2.  ขั้นนำเสนอ  (Presentation)

2.1  ครูนำบัตรภาพอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  พร้อมคำศัพท์ติดบนกระดาน  ครูออกเสียงคำศัพท์พร้อมชี้บัตรภาพให้นักเรียนฟัง

2.2  ครูออกเสียงคำศัพท์  นักเรียนออกเสียงตามครู 2 – 3  ครั้ง  พร้อมกันทั้งชั้น  เป็นกลุ่ม  และสุ่มเป็นรายบุคคล

3.  ขั้นฝึก  (Practice)

3.1  นักเรียนออกเสียงคำศัพท์พร้อมกัน

3.2  นักเรียนออกเสียงคำศัพท์พร้อมกับชี้ที่อวัยวะของตน

3.3  นักเรียนผลัดกันออกมาชี้ที่ภาพบนกระดาน  พร้อมกับออกเสียงคำศัพท์และให้เพื่อน ๆ ออกเสียงตาม

3.4      นักเรียนจับคู่ผลัดกันชี้ที่บัตรภาพและออกเสียงคำศัพท์ของภาพนั้น

3.5      นักเรียนจัดกลุ่มคำโดยแยกคำศัพท์ในร่างกายว่าคำใดอยู่ส่วนบน หรือส่วนล่างของร่างกายโดยถือเอาเอวเป็นศูนย์กลาง ตามใบความรู้ที่ 1

4.  ขั้นนำไปใช้  (Production)

4.1  นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่  1  เรื่อง  เขียนคำศัพท์ของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

5.  ขั้นสรุป  (Wrap  up)

5.1  ครูบอกคำศัพท์ชื่ออวัยวะสลับกันไปมา  ให้นักเรียนชี้ที่อวัยวะของตนเอง

5.2  นักเรียนเขียนคำศัพท์ตามบัตรคำศัพท์ลงในสมุดบันทึก

ชั่วโมงที่  2

1.  ขั้นนำ  (Warm  up)

1.1  ทบทวนเกี่ยวกับคำศัพท์เรียกชื่ออวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่เรียนมาแล้ว

1.2  แจ้งเรื่องและจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ

2.  ขั้นนำเสนอ (Presentation)

2.1  ครูเขียนประโยค  What’s  this ?  It’s  a/an ………………..What  are  these ?  They  are  …………………. บนกระดาน ครูอ่านประโยคทีละประโยค  ให้นักเรียนอ่านตามพร้อมกัน  เป็นกลุ่ม

2.2  ครูชี้ที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายของครู  ถ้าครูชี้ที่อวัยวะที่มีหนึ่งอย่าง  ครูใช้คำถาม  What’s  this ?  ให้นักเรียนตอบ  It’s  a/an ………………….  ถ้าครูชี้ที่อวัยวะที่มีหลายอย่างครูใช้คำถาม  What  are  this ?  ให้นักเรียนตอบ  They  are  ………………………

เช่น            ครูชี้ที่จมูก                     :        What’s  this ?

นักเรียนตอบ                :         It’s  a  nose.

ครูชี้ที่ตา  2  ข้าง          :         What  are these ?

นักเรียนตอบ                 :         They  are  eyes.

ครูชี้ที่ปาก                      :         What’s  this

นักเรียนตอบ                 :         It’s  a  mouth.

2.3  ให้นักเรียนเป็นฝ่ายถามบ้าง  โดยครูชี้ที่อวัยวะของนักเรียนบางคน  นักเรียนช่วยกันถาม  และครูเป็นผู้ตอบ

3.  ขั้นฝึก  (Practice)

3.1  นักเรียนจับคู่ผลัดกันถามและตอบโดยให้ใช้รูปประโยคตามที่นักเรียนต้องการ

3.2  นักเรียนฝึกถามและตอบภายในกลุ่มโดยใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของตนเอง

3.3  นักเรียนแต่กลุ่มส่งตัวแทนออกไปหน้าชั้นเรียนใช้มือชี้ที่อวัยวะของตนเอง  แล้วตั้งคำถามให้เพื่อน ๆ ช่วยกันตอบ

4.  ขั้นนำไปใช้  (Production)

                              4.1  นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาแข่งกันวาดรูปอวัยวะตามที่ครูบอก  กลุ่มใดวาดได้ถูกต้องและรวดเร็วที่สุดเป็นผู้ชนะ

5.  ขั้นสรุป  (Wrap  up)

นักเรียนและครูร่วมกันร้องเพลง  Head – Shoulder

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้

1.  หนังสือเรียน

2.  บัตรคำศัพท์

3.  บัตรภาพ

4.  แผนภูมิเพลง  Head – Shoulder

5.  ใบความรู้ที่  1  (ภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

6.  แบบฝึกที่  1

7.  แบบทดสอบก่อนเรียน  (Pre – test)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวัดและประเมินผล

 

สิ่งที่ต้องการวัด

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การวัด

1.  การอ่านออกเสียงคำศัพท์และบอกความหมาย

2.  การใช้คำเพื่อบอกชื่ออวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

3.  แบบทดสอบก่อนเรียน

 

4.  แบบฝึกทักษะ

– สังเกตจากการอ่านออกเสียงและบอกความหมาย

–  สังเกตจากการถามตอบ

 

–  ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

–  ตรวจแบบฝึก

–  แบบสังเกตพฤติกรรม

 

 

–  แบบทดสอบก่อนเรียน

–  แบบบันทึกคะแนน

ผ่านระดับดี

ผ่านระดับร้อยละ 70

 

กิจกรรมเสนอแนะ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

ลงชื่อ

(  …………………………………………..)

ตำแหน่ง……………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกหลังสอน

 

ผลการสอน

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ปัญหา / อุปสรรค

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

ลงชื่อ

(…………………………………………..)

ตำแหน่ง     ………………………………………..

วันที่…….เดือน……………………..พ.ศ…………..

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: